Om oss

Tingvallastadens Rör  startades upp 2015 av Hans Skantz.

Vision
 • Att vara den ledande aktören i syfte att arbeta med nya tekniska, energieffektiva och miljövänliga lösningar,  produkter och arbetsmetoder som främjar hållbar utveckling såväl för kunder, användare och samhället i stort.

Värderingar och normer
 • Vi behandlar våra medarbetare och samarbetspartners med respekt på ett sätt som varken är grund för diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier.
 • Vi värdesätter mångfald och främjar rättvis behandling, samt lika villkor.
 • Vi upprätthåller föreningsfrihet och respekterar de anställdas rätt att organisera sig fackligt.
 • Vi värnar om en bra och säker arbetsmiljö för våra medarbetare och inhyrd personal. Det systematiska miljöarbetet omfattar alla aktiviteter inom verksamheten.
 • Vi skapar rätt förutsättningar att uföra arbete säkert och tryggt genom tydlig arbetsledning, relevant utbildning och rätt utrustning.
 • Personal ges möjlighet att påverka sin arbetssituation bl a genom medarbetarsamtal och regelbundna personalmöten.
Miljö
 • Vi väljer aktivt energi- och resurseffektiva produkter och tjänster.
 • Vi tar ett operativt ansvar för att planera in materialåtervinning, källsortering, inköp av rätt materialval, samordning av inköp, samt personaltransporter.
 • Vi ser kontinuerligt över bil-flottan och anpassar vår bilpolicy efter de senaste miljömålen och verksamhetens behov.
 • Vi upplyser våra kunder, partners och medarbetare vid miljörisker och tar hänsyn till försiktighetsprincipen genom riskanalyser och dialog.
God affärssed
 • Vi tar helt avstånd mot korruption i alla dess former inklusive mutor och utpressning.
 • Vi får inte erbjuda affärspartners några fördelar, ej heller ta emot gåvor eller ersättningar från utomstående i en affärsrelation.
 • Vi garanterar våra affärspartners integritet i fråga om affärshemligheter och alla andra uppgifter som vi tar del av i affärsverksamheten.
 • Vi verkar för en sund konkurrens vid anbud, upphandling och inköp.
 • Vi för korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner, samt motverkar svartarbete, övrig ekonomisk brottlighet och påverkan från illegal verksamhet.
Certifieringar
 • Säker vatten
 • Bransch-legitimation
 • Heta arbeten
 • Lift-utbildade
 • Bas P/U
Övrigt
 • Lärlingar finns alltid i organisationen
 • Eget verksamhetssystem
 • Egenkontroller både vid installationer och projektering
 • HLR-utbildning för allaKontaktuppgifter


Tingvallastadens Rör
Lambergsgatan 36
652 21 Karlstad

054-770 88 70
info@tingvallastaden.se